Regulamin

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonania zamówienia na dostarczanie dziennych zestawów posiłków dietetycznych („dalej jako „Program dietetyczny”) w ramach serwisu dostępnego w domenie _dietynienazarty.pl (dalej jako: „Serwis”) oraz zasady i warunki uczestnictwa w Programie dietetycznym.

2. Administratorem jest Katarzyna Andrzejewska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Diety nie Na Żarty Katarzyna Andrzejewska”, z siedzibą w Poznaniu (61-251), Os. Orła Białego 62 m 1, posiadająca NIP: 7822207038.

3. W celu złożenia zamówienia przy użyciu Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz wyposażonego w oprogramowanie służące przeglądaniu i korzystaniu ze stron www, a także dostęp do prawidłowo skonfigurowanej poczty
elektronicznej, której adres został wskazany podczas złożenia zamówienia.

4. Wszystkie informacje zawarte w Serwisie, odnoszące się między innymi do Programów dietetycznych, (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem ustępu poniżej gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami,

6. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, przepisów wskazanej ustawy nie stosuje się do umów zawieranych z przedsiębiorcą dokonującym częstych i regularnych objazdów, podczas których przedsiębiorca dostarcza środki spożywcze, napoje i inne artykuły, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwie domowym, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta.

Artykuł 2. Klienci i zamówienie Programu dietetycznego

1. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 roku życia w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. W celu złożenia zamówienia Programu dietetycznego celem otrzymywania dziennych zestawów posiłków, Klient powinien dokonać wypełnienia elektronicznego formularza zamówienia dostępnego w Serwisie poprzez wybór Programu dietetycznego oraz podanie swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu dostawy, nietolerowanych produktów żywnościowych oraz innych informacji mogących mieć wpływ na dobór diety, w tym przede wszystkich wskazanych w art. 3 ust. 3 Regulaminu.

3. Przy złożeniu zamówienia, Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do Programu dietetycznego.

4. Po wypełnieniu formularza zamówienia Administrator skontaktujr się z Klientem mailowo, potwierdzając zamówienie i/ lub w celu ustalenia ewentualnych szczegółów.

5. Po złożeniu zamówienia i rozmowie telefonicznej, Klient otrzyma w drodze korespondencji elektronicznej potwierdzenie złożonego zamówienia na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail. Potwierdzenie zamówienia zawiera szczegóły dotyczące zamówienia, dostawy oraz płatności. Brak otrzymania potwierdzenia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte (dotyczy zamówień składanych drogą on-line).

6. Klienci korzystający z Serwisu zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od korzystania z Serwisu bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, w celu naruszenia przepisów
prawa, od korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób naruszający prawa Administratora, innych Klientów lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień, a także od dostarczania danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych

7. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo), układu i kompozycji stron internetowych (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Administratora.
Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.

Artykuł 3. Pozostałe warunki Programu dietetycznego

1. Pierwsza dostawa posiłków w ramach zamówionego Programu dietetycznego następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż na 1 dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenia można
wysyłać na adres e-mail: "kontakt@dietynienazarty.pl".

2. Posiłki spakowane w czrne pojemniki nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych, natomiast nie nadają się do podgrzania w piecach. Przed podgrzaniem należy usunąć folię ochronną. Przezroczyste pojemniki nie nadają się do podgrzewania ani w
kuchenkach mikrofalowych ani w piecach.

3. Klient zobowiązany jest do bieżącego informowania Administratora o wszelkich kwestiach mogących mieć wpływ na dobór diety. W szczególności dotyczy to:

  • chorób istniejących oraz przebytych;
  • nadciśnienia tętniczego;
  • cukrzycy;
  • nietolerancji laktozy;
  • zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających
  • niekorzystnie na trawienie;
  • w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią;
  • alergii;

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania Programów dietetycznych w przypadku zatajenia przez Klienta informacji wymienionych w ustępie 9 powyżej, jak również w przypadku niestosowania się do Programu dietetycznego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała w przypadku osób z niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy, zaburzeniami hormonalnymi, cukrzycą typu 1 lub 2, nietolerancją pokarmową, alergiami, zaburzeniami metabolicznymi, insulinoopornościa, nadciśnieniem tętniczym lub innymi problemami zdrowotnymi wpływającymi na możliwość utraty masy ciała.

5. Administrator oraz Klient oświadczają, że będą współpracować przy realizacji umowy i wykonaniu Programu dietetycznego, zobowiązują się do wzajemnego utrzymywania kontaktów, niezwłocznej wymiany informacji, w szczególności o stanie zdrowia, udzielania rzetelnych wyjaśnień w sprawach dotyczących Programu dietetycznego.

6. Bieżąca obsługa Klientów następuje telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem +48733718000.

Artykuł 4. Płatność

1. Uczestnictwo w Programie dietetycznym jest odpłatne według Cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.dietynienazarty.pl

2. Opłata za uczestnictwo w Programie dietetycznym następuje przelewem bankowym za cały okres Programu dietetycznego z góry lub zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Administratorem. Wpłatę należy wnieść na rachunek o numerze: 05 1090 1362 0000 0001 1672 3490 prowadzony przez Santander Bank Polska.

3. W przypadku braku płatności za zamówiony Program dietetyczny Administrator nie zobowiązuje się do realizacji zamówienia.

4. Na życzenie Klienta Administrator wystawi fakturę. Dane do faktury należy dostarczyć na adres e-mail: "kontakt@dietynienazarty.pl" Wystawiona faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zamówienia przez Klienta adres e-mail, chyba że
Klient wyraźnie zażąda dostarczenia faktury w formie papierowej drogą tradycyjną.

Artykuł 5. Dostawa

1. Dostawy zestawów posiłków w ramach Programu dietetycznego realizowane są od niedzieli do czwartku w godzinach 18:00-02:00. Zestaw na sobotę dowożony jest razem z zestawem piątkowym.

2. Adres oraz godzina dostawy zestawów posiłków ustalane są indywidualnie z każdym Klientem po wypełnieniu formularza zamówienia, a następnie wskazywane w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w art. 2 ust. 5 Regulaminu.

3. Dostawa w obszarze administracyjnym Poznania jest bezpłatna. Opłata za dostawę poza ten teren ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną, zgodnie z ustępem powyżej.

4. Klient ma możliwość zmiany adresu oraz godziny dostawy drogą mailową jednak nie później niż do godziny 14:00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę zestawu z posiłkami.

5. Zamiany adresu lub godziny dostawy zgłoszone po upływie terminów wskazanych w ustępie 4 art.5 nie będą brane pod uwagę.

6. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne (poza niedzielami) będą dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem drogą telefoniczną (sms).

7. Administrator nie odpowiada za niedostarczenie zestawu posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie zestawów posiłków. W takiej sytuacji
Administrator zawiadomi Klienta o nieudanej dostawie.

8. Administrator w przypadku niedostarczenia zestawu posiłków w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się do dostarczenia zestawu posiłków w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta Administrator zobowiązuje się do wydłużenia programu o jeden dzień, po uzyskaniu zgody Klienta.

Artykuł 6. Ochrona danych osobowych

1. Administrator jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych
przez Klientów. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celach związanych z działalnością Administratora w zakresie Serwisu, w tym w szczególności w celu zawierania i realizacji umów na dostarczanie dziennych zestawów posiłków dietetycznych, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących oferowanych usług i Programów dietetycznych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach określonych właściwymi przepisami. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba uprawniona ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.

4. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub
nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Artykuł 7. Postępowanie reklamacyjne

1. Klient może złożyć reklamację, w szczególności w przypadku niezgodności zestawu posiłków z zamówieniem oraz jeżeli działania Administratora przewidziane w niniejszym
Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niegodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć na adres e-mail: "kontakt@dietynienazarty.pl" lub w formie pisemnej na adres Administratora. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail, podany podczas wypełniania formularza zamówienia, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji i uczynienia zadość żądaniu Klienta, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Bezskuteczny upływ terminu powoduje, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona i podlega oddaleniu. Czynność wezwania Klienta do uzupełnienia reklamacji przerywa bieg terminu do jej rozpatrzenia. Postanowienie to nie uchybia bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa w zakresie, w jakim przyznają one

4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail.

6. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww.
trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującym adresem:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

Artykuł 8. Umowa

1. Umowa między Klientem a Administratorem zostaje zawarta na czas wybranego Programu dietetycznego, z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Administratora.

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie w drodze poczty elektronicznej przez Klienta na adres e-mail Administratora "kontakt@dietynienazarty.pl" jak również przez Administratora na adres e-mail Klienta podany w formularzu zamówieniu. Oświadczenie przekazane drogą poczty elektronicznej uważa się za doręczone z momentem wysłania, jeżeli wysłano je w godzinach pomiędzy 8.00 a 14.00 w dni robocze lub o 9.00 w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu ich wysłania. Umowa może zostać rozwiązana również w drodze poczty tradycyjnej, wówczas rozwiązanie staje się skuteczne w momencie otrzymania przez adresata oświadczenia.

3. Klient ma możliwość zawieszenia Programu dietetycznego, jednak taką informację musi przekazać drogą e-mailową na adres "kontakt@dietynienazarty.pl" nie później niż na dzień roboczy przed dostawą do godziny 12:00 i przy jednoczesnym wskazaniu, w jaki dzień ma nastąpić wznowienie Programu dietetycznego i kolejna dostawa zestawu posiłków, przy czym jeżeli zawieszenie Programu dietetycznego ma nastąpić od soboty, niedzieli lub poniedziałku informacje w przedmiocie zawieszenia należy przekazać do godziny 12:00 w piątek.

4. W przypadku rozwiązania umowy podczas trwania Programu dietetycznego, Administrator rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodnej z Cennikiem dla wykorzystanego okresu Programy dietetycznego, pozostała należność z tytułu uczestnictwa w Programie dietetycznym nie zostanie zwrócona. Pozostałe dni opłaconego programu dietetycznego można zrealizować w terminie do jednego miesiąca.

5. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania Programu dietetycznego. Zmiany mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw zestawów posiłków, rodzaju Programu dietetycznego, w tym jego kaloryczności.

6. W przypadku zmiany Programu dietetycznego, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Administratora na adres e-mail: kontakt@dietynienazarty.pl Administrator niezwłocznie nie później niż w ciągu 2 dni roboczych wskaże drogą elektroniczną, od kiedy zmiana Programu dietetycznego nastąpi. Administrator odpowiednio rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodnej z Cennikiem dla wykorzystanego okresu Programu dietetycznego, pozostałą należność zaliczy na cenę zmienionego Program dietetyczny, w przypadku nadpłaty należność zostanie zwrócona w terminie 14 dni od dnia zmiany, przy czym zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do sposobu płatności przez Klienta za zamówienie. Z kolei w przypadku niedopłaty Administrator zażąda zapłaty należności, zgodnie z art. 4

7. Administrator może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 10 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu.

8. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia Programu dietetycznego złożone przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Już od 35 zł z dostawą

Zamów dietę próbną!